NYHETER

Byalaget: protokoll från årsmötet

Torna Hällestads Byalags årsmöte den 22 mars 2023

Närvarande: Joakim Lindhé, Birgitta Lindhé, Margit Särbäck, Nilla Härdig, Carin Hamn, Kaj Wirenbook, Kim Dahlström, Michael Tapper, Sophie Holgersson, Ewa Roos, Jan Kansmark, Annette Larsson, Hjalmar Dahm, Ulrika Odin, Hans Garmer och Anne Rydén.

§ 1 Mötet öppnades av Michael Tapper.

§ 2 Till mötesordförande och mötessekreterare för årsmötet valdes Michael Tapper respektive Anne Rydén.

§ 3 Till justeringsmän valdes Margit Särbäck och Kaj Wirenbook.

§ 4 Kallelse till årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 5 Dagordningen fastställdes.

§ 6 Årsberättelsen och den ekonomiska berättelsen samt revisionsberättelsen föredrogs av Michael Tapper, Carin Hamn respektive Margit Särbäck.

§ 7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 8 Ingen ersättning ska utgå till styrelsen.

§ 9 Mötet gjorde följande val:

Till styrelsen

Michael Tapper, ordförande på ett år

Karin Hammarlund, ledamot på två år

Anne Rydén, Joakim Lindhé och Carin Hamn  har ytterligare ett år kvar på sina mandat.

Sophie Holgersson och Margareta Melin, suppleanter  på vardera ett år.

Till revisor och revisorssuppleant valdes Jan Kansmark respektive Ewa Roos på vardera ett år.

Till valberedning valdes Annette Larsson (sammankallande), Kaj Wirenbook och Lars-Erik Hultgren på ett år vardera.

§ 10 Verksamhet för 2023.

Utöver respektive gruppers verksamheter.

Anordna ett informationstillfälle angående översiktsplanen till hösten.

Anordna filmkväll med ”gamla Hällestadsfilmer”.

Anordna möte om Hällestad förr – Anders Lundqvist, Kaj?

Fortsätta tillsammans med Samfälligheten arbeta för att få kommunen att överta skötseln av våra vägar.

Göra ett kalendarium över sista ansökningsdagar för fonder på hemsidan.

§ 11 Övrigt

Förslag om att byboendegruppen borde ta kontakt med Fastighetsbolaget.

Förslag om att Trafikgruppen borde ta upp trafiksituationen längs svängen vid infarten till byn från Dalby.

Båda förslagen hänvisades till respektive grupp.

§ 15 Mötet avslutades

______________________                              _________________________

Anne Rydén, sekreterare                                   Michael Tapper, ordförande

Justeringsmän:

_______________________                              ________________________

Margit Särbäck                                                    Kaj Wirenbook

Dela