NYHETER

Fortsatt oklart om omstridd tomt

Lunds kommun vill göra om ett stycke attraktiv mark med utsikt över Kaninlandet till en byggbar tomt. Tomten ska användas i en bytesaffär där kommunen i utbyte får två skogsfastigheter i Dalby. Ärendet har mötts av kraftiga protester och dragit ut på tiden. Ett försök förra veckan med att få ett godkännande i byggnadsnämnden misslyckades. Bybon Gustav Vikström har har följt ärendet noga. Det här är hans sammanfattning och beskrivning av nuläget:

I torsdags den 23 mars, beslöt Byggnadsnämnden att återremittera planförslaget att exploatera den s.k. ”Klacken” intill Kaninlandets nordvästra del som idag är kommunal mark. Det föreslagna planområdet är del i ett markbyte där kommunen har egenintresse.

Flera partier ansåg vid Byggnadsnämndens möte att planen borde avslås i sin helhet, men detta förslag saknade en röst för att få majoritet. Istället skedde återremittering med motivering att föreslagen plan tillät högre totalhöjd än vad som gäller för övriga fastigheter på Lärarvägen som angränsar till naturreservatet.

Området har tidigare varit föremål för exploateringsförslag i samband med att detaljplan för kringliggande fastigheter antogs 2009. Vid detta tillfälle beslöt kommunen att det nu aktuella planområdet ej skulle exploateras med hänsyn till att markområdet ansågs ha stora naturvärden. 

Hösten 2021 gavs möjlighet för bybor att inkomma med synpunkter på planförslaget. Ca 80 grannar lämnade in en gemensam skrivelse där den huvudsakliga ståndpunkten var att planförslaget borde dras tillbaka. Skäl som angavs var bl.a. att området hyser höga naturvärden och att kommunens egenintresse i den bakomliggande markaffären påverkar planförslagets utformning.

Till bybornas skrivelse bifogades en rapport (2021-09-22) av entomolog Mikael Sörensson som är en av Sveriges ledande insektsexperter. Mikael har stor kännedom om Kaninlandet och dess omgivningar och är bl.a. författare till ”Insektsinventering av Kaninlandet 1999” (utgiven av Lunds kommun år 2000).

Mikael Sörensson fastslår att platån sannolikt hyser både sällsynta, hotade och rödlistade arter. Området inkluderar tydlig prägel av torräng, vilket enligt Mikael Sörensson är en naturtyp av högsta prioritet inom svensk naturvård med största betydelse för den skånska (och nordeuropeiska) insektsfaunan. Området har även en gynnsam orientering, utsträckning och placering för sällsynta insekter. Rapporten rekommenderade kommunen att utföra en inventering som omfattar såväl vår- som sommaraspekt vid 4-6 besök av entomolog.

Trots ovanstående rapport har kommunen inte utfört någon inventering inom planområdet av sällsynta, hotade och rödlistade arter.

Bybornas skrivelse tog även upp att planförslaget tillåter byggnader vars storlek diametralt skulle kontrastera mot intilliggande bebyggelse närmast Kaninlandet och dominera vyn från Kaninlandet.

Vad gäller planområdets sträckning belyser skrivelsen även det problematiska i att kommunens egen balanseringsbedömning 2018-10-15 fastslår att rullstensåsen i planområdets norra del citat ”bör bevaras orörd”, men att åsen ändå ingår i det område som föreslås privatiseras. 

Slutligen tog skrivelsen upp Länsstyrelsens kritik att detaljplanen inte anses ha stöd i gällande översiktsplan och att planprocessen borde genomföras med utökat förfarande. Detta då området på markanvändningskartan är markerat som natur och därmed bör intentionen med planen inte vara att området ska bebyggas.

Handlingar i ärendet hos Lunds kommun hittar du under den här länken.

Dela