NYHETER

14 mars: Byalagets årsmöte

Dagordning för Torna Hällestads Byalags årsmöte, torsdagen den 14 mars
2024 kl. 18.00 på Hedlandet.


§1. Mötets öppnande.
§2. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
§3. Dagordningens godkännande.
§4. Val av:
a. Mötesordförande.
b. Mötessekreterare.
c. Två justeringspersoner.
§5. Byalagets verksamhetsberättelse för året 2023.
§6. Ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse och eventuellt beviljande av Byarådets
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
§7. Val av nytt Byaråd för verksamhetsåret 2024.
Byarådsledamöter som valdes på två år vid årsmötet 2023: Michael Tapper och Karin
Hammarlund.
Kandidater som ställer upp till omval i Byarådet: Anne Rydén (sekreterare), Margareta
Melin (suppleant), Jan Kansmark (revisor), Ewa Roos (revisorssuppleant)
Avgående byarådsledamöter: Michael Tapper avgår som ordförande men kvarstår som
ledamot ytterligare ett år. Carin Hamn avgår som kassör och Joakim Lindhé avgår som
kommunikationsansvarig – båda två slutar i Byarådet.
Nya kandidater till Byarådet: Sophie Holgersson (ordörande), Jessica Goldsmith
(ledamot), Niklas Björnevid (suppleant). Byarådet saknar en kandidat till
kassörsposten och en kandidat till posten som kommunikationsansvarig.
Kandidater till ny valberedning inför årsmötet 2025:
a. Ordförande, på ett år.
b. Ledamöter, ytterligare minst två stycken på två år.
c. Suppleanter, minst en på ett år.
d. Revisor och revisorssuppleant på ett år.
e. Valberedning till årsmötet 2024.
§8. Utvärdering av mötet i Dalby den 7 mars och diskussionen av Översiktsplan 2025.
§9. Förslag på vad Byalaget ska bedriva för verksamhet under 2024.
§10. Övriga frågor.
§11. Mötets avslutande.

Torna Hällestads Byalag: Verksamhetsberättelse för 2023
Årsmötet för verksamhetsåret 2022 hölls den 20 mars 2023 på Tolvan. Styrelsen som
valdes för verksamhetsåret 2023 var:
Michael Tapper, ordförande på ett år
Karin Hammarlund, ledamot på två år
Sophie Holgersson, suppleant på ett år
Margareta Melin, suppleant på ett år
Jan Kansmark, revisor på ett år
Ewa Roos, revisorssuppleant på ett år

Valberedning inför årsmötet 2024: Anette Larsson, Kaj Wirenbook, Lars-Erik Hultgren
Ledamöterna Carin Hamn (kassör), Anne Rydén (sekreterare) och Joakim Lindhé (kommunikationsansvarig) hade ytterligare ett år på sitt mandat. Uppföljande möte efter valdebatten med kommunledningen med kommentarer om eventuella åtgärder under 2023.

Under valdebatten 2022 instämde de inbjudna politikerna i så gott som samtliga av Byalagets krav. Debatten följdes upp av ett synnerligen välbesökt Byalagsmöte den 1 mars 2023 på Tolvan med den nya kommunledningen under Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande, och Rasmus Törnblom, kommunstyrelsens vice ordförande. Dessutom medverkade Jan Annerstedt från oppositionspartiet Förnya
Lund (FNL). Inför mötet sammanställde Byalagets ordförande Michael Tapper ett diskussionsunderlag med bidrag från alla sakkunniga i byn. Diskussionsunderlaget skickades i god tid innan mötet till politikerna och publicerades även på byns hemsida. Följande bestämdes i samråd med politikerna under uppföljningsmötet:

 1. Vägunderhåll: Lunds kommun tar initiativ till en arbetsgrupp med politiker, Torna samfällighet, Byalaget och sakkunniga på kommunförvaltningen. Gruppen ska arbeta med kommunens övertagande av byns vägunderhåll.

  Kommentar: Den 8 juni kom gatuchef Johan Johansson Gomér till byn för att besiktiga vägarna tillsammans med Samfällighetens ordförande Anne Rydén och Byalagets ordförande Michael Tapper. Sedan dess har inga fler mötenhållits. Gomér skriver i sina anteckningar 2023–06–27 (se bilaga) att ett övertagande kan vara rimligt om vägarna rustades upp till kommunal standard, vilket kräver en investeringskostnad på 18–24 miljoner. Något beslutsunderlag för kommunens politiker har i skrivande stund inte utformats. (Michael Tapper)
 2. Förbifarten: Politikerna lovar att lyfta frågan men befarar att Trafikverket har andra och högre prioriteringar. Man ska därför i första hand sats på farthinder på Byvägen och ett förbud för tung trafik genom byn.

  Kommentar: Trafikgruppen har skrivit till Trafikverket och Fortifikationsverket i frågan, men intresset från deras sida får nog betecknas som obefintligt. Vi har även skrivit till kommunen och begärt att de ska göra barnens färdväg till skolan säkrare genom att anlägga en avsläppningsplats i närheten av skolan men inte heller där lyckats väcka någon större begeistring. Inte minst visades kommunens ointresse vid den vandring vi hade med tjänstemännen i juni då ingen av dem ens verkade känna till de skrivelser vi skickat till dem. Vägföreningen anser också, vilket naturligtvis är riktigt, att detta inte ligger på vägföreningens bord, då mandatet där är ganska tydligt vad gäller att sköta och ta hand om de vägar och andra åtaganden som åligger vägföreningen. Därför bör mandatet att driva dessa frågor i stället ligga under byarådet, och därav att jag anmält mig till trafikgruppen. (Anders Lundahl)
 3. Ekoboende: Torna Hällestads Byalag har lämnat in en formell förfrågan om markanvisning för byggemenskap till Anita Wallin på Tekniska förvaltningen. Kommunledningen lovar att bistå arbetsgruppen eftersom det finns en politisk ambition att stödja byggemenskaper.

  Kommentar: Vi har samarbete med LKF och dem som byggherrar, i samarbete med oss, kan vi förverkliga våra drömmar. Det finns nu en avsiktsförklaring som inlämnas till Mark och exploateringsnämnden i början på året 2024. I denna avsiktsförklaring framgår att byalagets arbetsgrupp ska vara med och utforma krav på ekologiskt byggande och utformning. Aktuellt område ligger mellan kyrkan/Borelundsvägen/Söderkroken/idrottsplatsen, på mark
  som ägs av Lunds kommun och är utpekad för bebyggelse i ÖP. Byalagets arbetsgrupp önskar en återhållsam utbyggnad av byn. Vi är dock medvetna om att i Lunds kommuns östra byar planeras utbyggnad, 150 boenden till 2050 är planerat i Torna Hällestad. Vi vill vara med och påverka hur denna utbyggnad sker. (Carin Hamn och Karin Hammarlund)
 4. Allaktivitetshus: Lunds kommun tar initiativ till en arbetsgrupp med Per Lindström och andra intresserade i byn. Jan Annerstedt sammankallar en grupp om det han kallar framtidens idrottshall.
  Kommentar: Efter möte med de styrande kommunalråden på Tolvan i början
  av året åtog politikerna sig att initiera ett antal processer rörande design och behovsundersökning för ett allaktivitetshus. Trots ett flertal påstötningar har ingen återkoppling skett från Lunds styrande politiker. Kontakt har tagits under året med tjänstemän från närliggande kommuner som byggt hallar mer liknande den som diskuterats som allaktivitetshus i Torna Hällestad. Studiebesök planeras under 2024. (Per Lindström)
 5. Buss- cykel- och parkeringsmöjligheter: Lunds kommun ska undersöka utökade parkeringsmöjligheter i och kring byn, bland annat på delar av marken Svenska kyrkan sålde till kommunen. Byalaget ska skicka en skrivelse om busstrafiken till Lunds kommun och till Skånetrafiken, och kommunledningen lovar att ta upp frågan på Kollvisionsmöten. Byalaget ska skicka en skrivelse om behovet av cykelvägar till Tekniska förvaltningen (Johan Gomér).

  Kommentar: Samfällighetens ordförande Anne Rydén och Byalagets ordförande Michael Tapper tog upp frågan om både nya och förbättrade cykelvägar, först under mötet den 8 juni med gatuchef Johan Gomér och sedan i mötet den 14 juni med kommunens grupp som utarbetade den nya
  översiktsplanen. Våra huvudförslag var: 1. En några hundra meter cykelväg somknyter samman GCR-spåret Torna Hällestad – Dalby med cykelvägen längs Hällestadsvägen i Pinnamöllan. 2. En cykelväg Torna Hällestad – Södra Sandby. I båda fallen finns ett stort behov hos cykelpendlare från/till arbete och skola. De skulle även stärka trafiksäkerheten och stimulera cykling i stället för biltrafik. (Michael Tapper)
 6. Tvedörasjön: Sopkärl ska sättas ut, och kommunen ska ansvara för att de töms och underhålls. Lunds kommun fortsätter dialogen med Fortifikationsverket om bajamajor samt skyltning för parkering, sophantering, hundkoppling mm. Det ska ske skyndsamt innan sommarens badsäsong.

  Kommentar: Lunds kommun har satt ut baja-major och sopkärl (vilket framförallt ledde till att husbilar stannade betydligt längre än vad som är tillåtet) och att det inte blev mkt mindre skräpigt kring sjön och mer skräpigt runt sopkärlen. Vad gäller parkeringskaoset så var det lika infernaliskt som sommaren innan – tyvärr. Vi får se nu när det ska ske övningar med USA:trupper på fältet och NATO-övningar… har även funderat på hur alla hästägare kommer att reagera på det antagliga ökade skjutande på fältet. (Sophie Holgersson)
 7. Internetuppkoppling: Lunds kommun ska använda delar av anslaget som Region Skåne avsatt för ändamålet. Lunds kommun och region Skåne ska se över behovet av förbättrad internetuppkoppling till fastigheter utanför byn. Kommentar: Lunds kommun har fått bidrag till fiberutbyggnad på 10 Mkr
  från Regionen och skjuter sedan själva till 10 Mkr, vilket blir totalt 20 Mkr. Kommunen har skrivit 2 brev till Fortifikationen att de vill föra en dialog beträffande fiberutbyggnad på övningsfältet. Det har dock inte blivit någon respons från Fortifikationen på dessa brev. Kommunen har därför gett en
  konsult i uppdrag att träffa Fortifikationen, hur detta har gått vet jag inte. Kommunen föreslår att fibern grävs ner mitt i vägen, för att kringgå Fortifikationens nekade tillstånd, då det är Trafikverket som är ansvarig för att ge tillstånd i vägar. Kommunen har återigen gjort upphandlingsrunda med
  fiberentreprenörer, vari det ingår att ingånget fibergrävningsavtal måste genomföras. Vi fick i december information från fiberentreprenör om att de ska gräva i vårt område och att det blir klart senast halvårsskiftet 2025 om inte oförutsedda hinder dyker upp. Att Fortifikationen skulle neka nedgrävning kan knappast räknas som oförutsett hinder, då det var detta som stoppade förra
  försöket! (Birgitta Hermansson)
 8. Generellt tillstånd för solceller på byns hustak: Lunds kommun ska under året liberalisera och förenkla reglerna, även om bestämmelser om varsamhet och riksintresse kvarstår. Politikerna ska driva fram en tydlighet hos kommunens tjänstemän vad gäller bygganmälan/bygglov för solceller på hustak i byn. Kommentar: Att döma av de villaägare som under 2023 gjort bygganmälan eller ansökt om bygglov för solceller på sina hustak, så har processen förenklats. (Michael Tapper)
 9. Solcellspark: Lunds kommun ska ta upp ärendet med Kraftringen, men rekommenderar Byalaget att ställa en skrivelse i ärendet till Kraftringen. Kommentar: Byalagets ordförande Michael Tapper har under 2023 varit i mail- och telefonkontakt med Kraftringens ansvarige för utveckling av sol- och
  vindkraft, Adam Jomaa. Jomaa hävdar att Kraftringen rekognoscerat området kring Torna Hällestad men funnit att inga lämpliga fastigheter för solcellspark finns i dagsläget. (Michael Tapper)
 10. Ytterligare en punkt tillkom på de uppföljande mötet: Utökade idrottsmöjligheter på Tornavallen. Lunds kommun lovade att sätta upp Torna Hällestads Idrottsförenings (THIF) önskemål om konstgräs för fotbollsträning vintertid. THIF och Byalaget ska ansöka till Kultur- och fritidsförvaltningen om
  boulebana och utegym.

  Kommentar: THIF har haft ett möte på Tornavallen med idrottschefen i Lund Michael Holmkvist och enhetschef Rickard Persson för att diskutera möjligheten att anlägga konstgräs på den belysta planen.Vi diskuterade alternativa lösningar som att anlägga en billigare vinterplan med en grusblandning som vi skulle kunna använda för att träna på och att även kunna använda som underlag för en konstgräsmatta i framtiden. Jag har varit i kontakt med ett företag (YTAB) som anlägger fotbollsplaner för att få en offert på arbetet.Vi väntar på återkoppling från Lunds Kultur o Fritid i denna månaden. (Bengt Mårtensson)


  Arbetsgrupperna
 • Energigruppen. Orest Lastow och Michael Tapper arbetade under verksamhetsåret med att följa upp den nya kommunledningens löfte om förenklad bygganmälan/bygglov för solceller på byns hustak. Det löftet från valdebatten i byn 2022 förefaller vara uppfyllt. (Michael Tapper) Se vidarepunkt 8 ovan.
 • Webbgruppen. Joakim Lindhé, Birgitta Lastow och Janne Bavnhøj fortsatte arbeta med den under 2022 lanserade kommunikationsplattformen för byn på hemsidan tornahallestad.se och med e-postadressen web@tornahallestad.se. Vi har primärt försökt fånga upp nyheter om Torna Hällestad för att hålla nyhetsförmedlingen uppdaterad på hemsidan. Byinformationen från A till Ö har
  uppdaterats under hösten 202, men kalendern är för närvarande inte i bruk eftersom vi inte haft resurser för att uppdatera den. Nyhetsbrevet fungerar bra, och vi har i dagsläget 100 abonnenter. Användartrafiken på hemsidan stiger snabbt varje gång vi lägger ut någon nyhet. Under 2023 har 8 325 användare skapat 23 131 visningar. Så de som använder hemsidan använder den flitigt. Vårt webbhotell WebbofSweden har flyttat till Dubai. Därför ska vi under våren 2024 flytta över till webbhotellet One.com. Vi beklagar att vår aktivitet gått ner under andra halvåret 2023 och efterlyser att fler i byn, inklusive Byarådet, hjälper oss att hitta material som vi kan lägga upp på hemsidan. (Janne Bavnhøj)
 • Nöjesgruppen. Nya Nöjesgruppen anordnade Valborg för första gången och
  Midsommar för andra gången under 2023. Vi bad om och fick mycket hjälp från
  flera engagerade bybor. Allt från frivillig eldvakt till hjälp med att trimma gräset
  vid midsommarstångsplatsen. Vi räknade till ca 35 olika personers ideella
  medverkan till midsommar och ett tiotal till Valborg. Fantastiskt vilket
  engagemang det finns i byn. Det har under året köpts in en ny förstärkare till
  Byalaget som kommer användas vid vårtalet och sånglekarna, vilket vi är
  mycket tacksamma för. Planeringen inför 2024 är i full gång, orkestern är bokad
  och diskussioner är igång. (Lisa Formare och Kajsa Stina Myrstrand Leander)
 • Kulturgruppen. Ett flertal byavandringar har ägt rum med grupper som besökt byn. Vandringarna har företagits i byns äldre kvarter, några har landat efteråt på lanthandeln för gemenskap men fika och berättelser om byns historia. Bland grupperna kan nämnas lärarteamet på Byskolan och Torna härads hembygdsförening som omfattar Lunds kommun. Bybor har haft möjlighet att deltaga här. I samband med Torna Hällestads idrottsförenings 85-årsubileum har det anordnats en utställning med idrottshistoria i klubblokalen under hösten. Störst firande ägde rum i september då derbymatchen mot Dalby för herrseniorerna spelades. Deltagande gjordes även under julmarknaden på lanthandelns stora uteservering å det såldes böcker, skrifter, kort med mera om byns historia. Under året färdigställdes ett första bildspel bestående av bilder som visar husen som de såg ut för 100 år sedan. Spelet med historieberättelserna är klart att visas. Plats och tid ska bestämmas. (KajWirenbook och Lovisa Dal)
 • Naturgruppen. Naturgruppen har under 2023 anordnat tre naturvandringar. Två fågelvandringar, en kvälls- och en morgonvandring, i maj under ledning av Åke Lindström och en geologivandring i september under ledning av Leif Johansson och Gert Pettersson. Båda väldigt uppskattade! Vi har även påpekat för länsstyrelsen att det vid ett par platser anläggs eldstäder i naturreservatet
  trots eldningsförbud. Det bör sättas upp skyltar vid dessa ställen om att eldning är förbjudet, då det skulle vara förödande om en brand utbryter vid torka. Vi har fått löfte av Jörgen Nilsson på länsstyrelsen om att skyltar ska sättas upp. Tyvärr har detta inte skett ännu och vi kommer att ta ny kontakt. Naturgruppen har bestått av Kim Dahlström och Anne Rydén, som nu båda avslutar sitt
  engagemang men hoppas att några andra av alla våra naturintresserade bybor tar över. (Anne Rydén och Kim Dahlström)
 • Ekoboendegruppen. Vi var ett antal äldre byboende som redan för ett par decennier sedan fantiserade om att då vi blev pensionärer borde bilda ett kollektiv för oss med egna boenden men med gemensamma ytor som festlokal med stort kök, ateljé med mera. Ett första initiativ kallades till i januari 2020 på 12:an, då alla intresserade i Torna Hällestad var välkomna för att brainstorma
  och uttrycka tankar och idéer. Då Byalaget 2022 tog ny fart efter Fokus Torna Hällestad, togs arbetet upp av grupp som organiseras under byalaget. Vi har haft ett antal möten och har också bland annat haft kontakt med organisationen Rekobyn i Röstånga som arbetat många år med ett liknande projekt. Ett utbyte vi kommer att ha stor glädje och nytta av. Carin Hamn, Hjalmar Dahm, Margareta Melin, Hans Garmer, Gunilla Garmer, Ulrika Odin Persson och Karin Hammarlund arbetade vidare med arkitekten Jonathan Wolfe för ett gemensamhetsboende under 2023. Boendet ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. (Carin Hamn och Karin Hammarlund) Se vidare punkt 3 ovan.
 • Trafikgruppen. Trafik gruppen ser som sin uppgift att göra vägarna i byn
  trygga, inte minst för våra barn och vi ser därför som några av våra uppgifter: – att försöka få ned trafikmängden i byn, inte minst den tunga genomfartstrafiken som går förbi skolan, genom att försöka få till en förbifart öster om byn som gör att trafiken som går mellan Södra Sandby och mot
  Veberödshållet slipper passera genom byn. – att förbättra trafiksituationen vid skolan genom att i anslutning till denna anlägga en avsläppningszon. Eventuellt kan då också en parkering till skolans
  personal anläggas. En parkering saknas idag då den man hade tidigare försvann i samband med ombyggnaden av skolan för några år sedan. – att förbättra situationen för fotgängarna i byn genom att anlägga trottoarer, exempelvis längs Byvägen från Skolan och bort till Borelundsvägen.

  Trafikgruppen deltog i vandringen med kommunens tjänstemän i juni. Tyvärr visade det sig då att de inte ens verkade känna till de skrivelser som tidigare skickats till kommunen i dessa ärenden. (Anders Lundahl) Se vidare punkt 2 ovan.

  Översiktsplan 2025
  Den 14 juni mötte Byalaget kommunens arbetsgrupp för Översiktsplan 2025. Under rundvandringen i Torna Hällestad tog upp samtliga frågor som listats under rubriken ”Uppföljande möte” ovan samt våra krav på parkeringsplatser som kan avlasta byns gator från det parkeringskaos som eskalerat de senaste åren. Bland lämpliga platser för nya parkeringar nämndes var:1. En bit av hagmarken intill THIF-parkeringen. 2.En bit av den fastighet vid kyrkans parkeringsområde som kommunen köpt av Svenska kyrkan. 3. En bit av tomten mot Byvägen mittemot skolan som föräldrar kan parkera sin bilar på medan de lämnar/hämtar sin barn. 4. En utökad och förbättrad parkering vid den före detta skjutbanan intill Boklunden. Enligt tidsplaneringen för översiktsplanen ska kommunen fatta ett preliminärt beslut i februari 2024 för att därefter bjuda in till samråd och granskning av planen. Det slutgiltiga beslutet om Översiktsplanen fattas 2025.

  Torna Hällestad den 23 februari 2024
  Michael Tapper, ordförande


Yttrande från Tekniska förvaltningen, Lunds kommun angående övertagande ansvar av byns gator (2023-06-27)
Torna Hällstads Samfällighetsförening har inkommit med förfrågan om att Lunds kommun skall ta över de vägar som samfällighetsföreningen sköter. Inom samfällighetsförening finns det idag cirka 12 700 kvm asfalterade vägar och cirka 2 400 kvm grusvägar, enligt samfällighetsföreningens egna uppgifter. Torna
Hällestads Samfällighetsförening är inte berättigade till statliga bidrag för sina vägar. Inom Lunds kommun finns cirka 250 sammanslutningar som har gått samman för att sköta en gemensamhetsanläggning. I de flesta fall ingår vägar i dessa anläggningar. Cirka 60 vägföreningar/
vägsamfälligheter har kommunalt bidrag. I enlighet med politiskt fattade beslut så betalar Lunds kommun ut 50% i bidrag av det av Trafikverket godkända stadsbidraget, dock med ett maxtak som säkerställer att bidraget inte överstiga 100 % av underhållskostnaden. Samfälligheten i Torna Hällestad erhöll 2023 19 354:- i bidrag för vägarna samt 17 063:- för lekplatsen ifrån Lunds kommun.

Gatorna i Torna Hällestad har en varierad standard både när det gäller beläggningsytor och bredder på vägarna. Dagvattenavrinningen är ytterligare en utmaning. Endast ett fåtal gator har tillräckligt med dagvattenbrunnar eller har brunnar som är kopplade till ett godkänt dagvattensystem som VA-Syd sköter drift och underhåll på. De dagvattenbrunnar som inte är kopplade till VA Syds ledningsnät är så kallade ”dagvattenbrunnar med stenkista” vilket innebär att dagvattnet leds ner i ett större stenmagasin under
dagvattenbrunnen och därefter direkt ut i marken. Detta är ingen hållbar lösning då dagvattnet som leds ner i brunnarna tar med sig miljöfarliga partiklar som därefter rinner ner i stenkistan och rakt ut i marken.
Anläggningen i sin helhet motsvarar i dag inte en kommunal standard eller det som kan förväntas av en kommunal anläggning. I det fall gator och ledningssystem rustas upp till kommunal standard anser kommunen att ett övertagande skulle vara rimligt.

Det anses vara rättvist att kommunen ansvarar för gator där fastighetsägarna fullgjort sina ekonomiska förpliktelser för gatunätets iståndsättning till en kommunal standard. För att ett kommunalt övertagande ska vara möjligt krävs ett inriktningsbeslut från Tekniska nämnden samt att en lantmäteriförrättning genomförs där föreningen och de fastighetsrättsliga beslut som legat till grund för dessa upphävs.Förändringen av huvudmannaskapet för allmänna platser måste dock studeras utifrån plan- och bygglagen.

Om Lunds kommun väljer att ta över dessa gator så måste det säkerställas att gatorna uppfyller kommunal standard både vad det gäller gatuppbyggnaden, avvattningen och att rännstensbrunnarna
är kopplade på VA-Syds dagvattenledningar. Om gatorna inte uppfyller den kommunala standarden innebär det att gatorna måste byggas om till kommunal standard. Kostnaden för detta hamnar någonstans mellan 18–24 miljoner kronor beroende på vilken typ av asfalt det är samt hur långa schakttransporterna blir.

Driftskostnaderna (2023-års prisbild) årligen blir enligt nedan gällande 12 700 kvm asfalterade vägar och 2 400 kvm grusvägar. Drift gata: 15 1006,33= 96 000 kr/år Omläggningscykel asfalt 30 år (investering) = 12 700250=3 175 000kr/30år=106 000Kr/år


Dela