NYHETER

Skrivelse till Trafikverket: Vi vill ha en förbifart!

Vägföreningen och Byalaget har tillsammans skickat en skrivelse till Trafikverket om att inleda en diskussion om en ny vägsträckning öster om byn.

Förslag till förbifart öster om Torna Hällestad, Lunds kommun:

Torna Hällestads vägsamfällighet begär härmed att Trafikverket utreder möjligheterna att bygga en förbifart öster om byn enligt bifogad skiss.

Som sakskäl till varför en sådan förbifart vore lämplig vill vi anföra följande skäl:

 • Många barnfamiljer har flyttat till byn och en förbifart krävs för att trygga barnens säkra väg till och från skola och förskola.
 • Mycket tung trafik passerar genom byn och orsakar sprickor i vissa byggnader.
 • Byn är mycket gammal, kyrkan är från 1100-talet, och vägnätet är inte anpassat till de trafikmängder eller trafiktyper som idag trafikerar byn.
 • Byns vägar är mycket krokiga. Många mycket skarpa svängar, en del av dem med skymd sikt, ska passeras längs nuvarande sträckning. Se bifogade bilder.
 • Vägarna i byn är mycket smala, så när tung trafik möts i byn måste de köra upp på trottoarer, där sådana förekommer, eller ut i vägrenen där de kommer i konflikt med gående eller cyklister, många av dem barn. Stundtals måste de även backa i de passager som är smala för att lämna plats för varandra, och detta orsakar stor fara för de oskyddade trafikanterna.
 • Den tunga trafiken som passerar byn är omfattande och av olika karaktär. Militär trafik från Regementet i Revinge, mycket lantbruksmaskiner med tanke på byns lantliga läge, och mycket lastbilar från verksamheter i närheten. Dessutom tycks det som att en del genomfartstrafik hittar vägen genom byn. Kan det vara GPS:er som leder trafiken från E22 ner mot södra Skåne denna vägen?
 • Torna Hällestads skola och förskola är placerade i byns östra del, bredvid Byvägen med sin genomfartstrafik. Det innebär att nästan alla elever måste korsa Byvägen när de ska ta sig till eller från skolan. Eftersom många barnfamiljer flyttat in i de senast tillbyggda delarna av byn så är det också många barn som går längs Byvägen från söder och längs Tvedöravägen från norr, vilket är just den väg genomfartstrafiken kör. Det finns heller ingen parkeringsficka i anslutning till skola/förskola vilket ytterligare försvårar trafiksituationen.
 • Det militära trafiken från Revinge är ibland, särskilt under militära övningar på Revingehed, intensiv i byn. Tunga militärkolonner är vanliga. Det har även förekommit att tung pansarvagnstrafik kört in i byn trots att detta är förbjudet. Nattetid har det även förekommit att denna trafik kör med avskärmad belysning trots att vägen är öppen för allmän trafik. En förbifart hade underlättat mycket för den militära trafiken att komma från en sida av övningsområdet till den andra.
 • På grund av sitt natursköna läge drar byn till sig många besökare utifrån, det finns flera kringliggande naturreservat, samt Lanthandel med Café och restaurangverksamhet som lockar besökare hit.
 • Det är tyvärr relativt vanligt att bilister inte följer gällande hastighetsgränser. Detta gäller även tung trafik.
 • Vi bedömer att en förbifart hade varit relativt enkel att anlägga genom att dra vägen från Veberöd rakt fram där den idag är en T-korsning och dra den över ängarna tills den möter vägen mot Södra Sandby på andra sidan byn. Detta hade inte bara väsentligt förbättrat trafiksituationen i byn, utan även förkortat och förenklat vägen för genomfartstrafiken på ett betydande sätt.

Med hänvisning till ovanstående önskar vi därför inleda en diskussion med trafikverket för att se över hur en sådan lösning skulle kunna komma till stånd.

Med vänliga hälsningar

Torna Hällestads Byalag genom

Michael Tapper, Ordförande

Torna Hällestads samfällighets och vägförening genom:

Anne Rydén, Ordförande

Dela