NYHETER

Stora framgångar för byn vid politikermöte

De första stegen ska tas mot en avveckling av vägföreningen, gemensamhetsboendet får en kommunal markanvisning, det ska bli förenklade regler för solcellsinstallation och soptunnor ska placeras ut vid Tvedörabadet. Detta är några av de frågor där byalaget vann tydligt gehör vid onsdagens möte med kommunens politiska styre Anders Almgren (S), Rasmus Törnblom (M) samt oppositionsrådet Jan Annerstedt (FNL). (Stort tack till Margareta Melin för mötesanteckningar!)

1. Övertagande av ansvaret för vägar av kommunen

Krav från vägföreningen och byalaget:

 • Att kommunen lever upp till löften och omedelbart påbörjar arbetet med att få till stånd ett övertagande av ansvaret för våra vägar inom gällande mandatperiod.

Anders: Arbetet är inte inlett, men jag står för att Lund bör ta över ansvaret. Den historiska hållningen från kommunen är att den inte har något emot att ta över vägarna OM vägarna har samma standard som resten av kommun. Är det standarden mitt i Lund eller i utkanten av Veberöd som räknas? Vi skulle nog behöva hantera det samordnat för andra delar i kommunen, Veberöd och Dalbacka. En arbetsgrupp behöver skapas och se över vilka ytor det gäller och vilka kostnader det kräver. Kommunen behöver en beredskap att behandla alla lika.

Jan: Jag bad tekniska förvaltningen kolla på kostnader och det finns en undersökning gjord. Min hållning är att det är viktigt. Vi använder era vägar och vi behöver ta tag i detta. Vi måste också se över anknytning till statliga vägar. Vi kan sätta i gång en arbetsgrupp genast.

Anders: En arbetsgrupp kan se över vad som en miniminivå på standard är. Skillnaden är att kommunen bör ha ett ansvar för samtliga urbana miljöer, d v s som TH, alltså inte en enskild gård.

Rasmus: Det finns ingen kostnadskalkyl säger tekniska förvaltningen. Vi behöver göra två arbeten parallellt: 1) Kommunpolitiker behöver hitta en lösning för alla. I ert fall finns två bevekelsegrunder dels att Dalby tog över, dels att andra använder era gator.

Anders: En arbetsgrupp skapas dit vägföreningen kommer att kallas.

Resultat:

 • Kommunen startar en arbetsgrupp med politiker, tekniska personer och THs samfällighetsförening.
 • NÄR: Innan sommaren, till våren (senast i maj).

2. Förbifart Torna Hällestad

Förslaget på förbifart utanför byn

Vägföreningens och byalagets krav:

 • Att Lunds kommun gentemot Region Skåne samt trafikverket förordar Byalaget att en förbifart byggs öster om Torna Hällestad.

Rasmus: Om man ska vara helt frank – visst vi kan kontakta Trafikverket – men helt ärligt så är det inte troligt att det blir av. I valdebatten pratade vi om att leda om eller minska den tunga trafiken. Vi kommer nog inte lyckas med någon förbifart denna mandatperiod

Anders A: Vi kan vara ett språkrör för TH mot Trafikverket, men detta är den av era punkter som är minst troligt att den löses.

Jan: Vi kan kontakta staten och poängtera sprickor i väggar och ha ett önskemål om förbjud för tung trafik i byn.

Rasmus: Det finns argument för en förbifart, men det är inte troligt att det blir.

Resultat:

 • Politiker lyfter frågan, men det finns andra prioriteringar. Bättre satsa på farthinder och förbud för tung trafik.
 • När – vet inte. Det finns andra viktigare frågor.

3. Ökad busstrafik, framför allt på helger och på sikt planera för parkeringar runt byn plus cykelvägar till Dalby

 • Byalagets krav:
  Att Lunds kommun ger Skånetrafiken i uppdrag att utöka busstrafiken med Regionbuss 161 till och från Torna Hällestad på vardagar och att Regionbuss 161 även körs på helgerna.
 • Att Lunds kommun i sin kommande översiktsplan hittar en lösning för att anlägga parkeringsplatser vid de tre infarterna till Torna Hällestad.

Busstrafik:

Jan: Vi vill ha fler bussar, men Skånetrafiken har varit emot. Ni behöver skriva till kommunen och till regionen.

Inger: Det är svårt med bussar. Vi behöver bjuda in Skånetrafiken för att diskutera – Testtrafik kan skapas.

Margareta Tänk på tillgänglighetsperspektiv.

Rasmus: Om man gör en skrivning om att testa.

Inger: 174an skulle kunna gå hela vägen till TH. Vi behöver inventera.

Jan: Kollvision – ett möte flera gånger om året mellan Skånetrafiken och kommunen. De flesta kraven vi ställer avfärdas spontant. En skrivelse är ett gott argument.

Jan: Vi har tittat på cykelvägar för 12-åringar och ett sådant arbete pågår. Ni kan skriva till tekniska förvaltningen.

Parkering:

Parkering på den nyköpta marken

Anders: Det bör finnas EN besöksparkering i byn. TH är en målpunkt för besökare och då bör det finnas en besöksparkering. Eventuellt kan kyrkans gamla mark bli en parkering. Det kan göras väldigt snabbt. Den ligger ju perfekt

Per: Torget var ju jättebra parkering tills vägverket gjorde om. Parkeringen bakom kyrkan behöver göras om och göras fin.

Micke: På TH-idrottsplats finns, men inte då det är match.

Resultat:

 • Samlad besöksparkering (t ex kyrkans f.d. mark och/eller skjutbanan)
 • TH ska skicka skrivelse till Lund och Skånetrafiken.
 • TH ska skriva om cykelvägar till tekniska förvaltningen.
 • Information om parkeringar behövs.

4. Solceller – Allmänt byggtillstånd

Byalaget vill:

• Att Lunds kommun tar bort kravet på bygganmälan för solceller på hustak i Torna Hällestad.

Anders: Vår inställning är att vi har försökt lyfta miljö och klimatfrågorna tydligt sedan vi tillträdde. Vi ska inte bara snacka utan också göra. Det finns varsamhetsbestämmelser inom vissa områden. Vi försöker generellt bestämma att förenkla över hela linjen, i hela kommunen.

Per Lindström: Bygglovshandläggarna vet inte, utan vi måste söka bygglov för säkerhets skull. Ni måste kunna styra upp.

Jan: Varsamhetsbestämmelser i TH gör att man är väldigt försiktiga för att göra förändringar. Det gäller ju bara några hus. Över det vilar plan och bygglagen. Jag fick betonat att Varsamhetsbestämmelser gäller.

Rasmus: Vi är jätteintresserade av att förenkla och skapa en liberalisering av reglerna. Lunds kommun har ibland tolkat det som Sverige tolkar EU-regler. Det ska bli lättare för lundabor att sätta upp solceller. Och det pågår.

Anders: Man måste kunna hitta varsamhetsbestämmelser som tillåter solceller. Det där med tydlighet är viktigt. Vi ska ta upp det med tjänstemännen.

Jan: Det finns ett MEN, 1/3 av TH omfattas av riksintresse, d v s försvarets intresse.

Resultat:

 • Under året kommer det i byggnadsnämnden ett beslut om liberalisering.
 • Varsamhetsbestämmelser och riksintresse kommer fortsätta finnas.
 • NÄR: Det ska komma i år
 • Tydlighet gentemot tjänstemän – de ska aldrig få svara ”sök bygglov för säkerhets skull”.

5. Förslag på Solcellspark (Orest Lastow)

Byalagets önskemål:

 • att Lunds kommun gentemot Region Skåne samt trafikverket förordar Byalaget att en förbifart byggs öster om Torna Hällestad.

Eller:

 • Att Lunds kommun bistår Torna Hällestads Byalag i arbetet med att köpa loss hela (samtliga 20 hektar) eller delar (3 hektar) av fastigheten Dalby 89:1 för att göra marken tillgänglig för en solcellspark.

Anders: Kraftringen har sökt med ljus och lykta efter mark här i området. Vänd er till Kraftringen för de är intresserade. De vill investera och då blir det lättare. De har fått upp tempot i närtid. Vi kan ta upp det i ägarsamtal, men ni behöver skriva till Kraftringen själva.

Karin H: Jättebra att kontakta Kraftringen NU. Bra läge.

Resultat:

 • TH ska kontakta Kraftringen och kommunen backar oss.

6. Tvedörasjön

Byalagets förslag (förutsatt att sandtaget ska användas som badplats även i fortsättningen):

 • Att Lunds kommun tillhandahåller kärl för sopor, bajamajor samt dagligen under sommartid har värdar på plats för tillsyn och renhållning.
 • Att Lunds kommun med tydlighet upplyser om allemansrätten samt platsens unikafauna genom skyltar med QR-koder för information på andra språk.
 • Att Lunds kommun samverkar med Fortifikationsverket för att dels peka ut var det är tillåtet att parkera samt bötfälla de ekipage som parkerar på ej anvisade platser. 17
 • att Lunds kommun med tydlighet ska upplysa om att hundar ska hållas kopplade mellan den 1 mars till den 20 augusti med hänsyn till djur- och fågelliv.
 • att Lunds kommun med tydlighet ska upplysa om de regler som gäller för parkering av husbil och husvagnar genom skyltar med QR-koder för information på andra sprak.

Anders: Jättebra idé (mina ungars favoritbad). Staten vill dock inte att det ska bli tillgängligt. Att det inte ska bli kommunal badplats, hotar rikets säkerhet enligt försvaret. Jag tycker att ert förslag är jättebra och jag har drivit frågan länge, men försvaret vill inte.

Rasmus: Sedan vi sågs i valrörelsen så har kommunen haft kontakt med Fortifikationsverket. Sopkärl får lov att sättas ut och Kultur- och Fritid kommer att tömma det. Kommunen kan fråga Fortifikationsverket om hundar-ska-kopplas skyltar.

Sofie: Enligt Fortverket idag, så är de villiga till att folk badar, och det får parkeras på anvisade platser, alltså på Parkeringen vid monumentet. Parkering på annan plats kommer att bötfällas.

Anders: Man borde ha ett avtal, kommunen arrenderar marken under 10 år etc. Det borde vara ett beslut i botten och vi vill göra det till en kommunal badplats.

Jan: Andra delar av staten kan kontaktas. Jan har telefonkontakt.

Resultat:

 • Sopkärl ska sättas ut och Kultur- och Fritid kommer att tömma dem.
 • Politiker kommer att fortsätta dialog med fortifikationsverket om skyltning och bajamajor.

7. Fungerande bredbandsuppkoppling utanför byn

Byalagets förslag:

 • Att Lunds kommun kontaktar Fortifikationsverket för etablera bredbandsutbyggnad via optisk fiberkabel.

Eller:

 • Att Lunds kommun undersöker möjligheten till en förbättrad, trådlös bredbandsuppkoppling i linje med kommunens målsättning.

Rasmus: En likartad diskussion som den med Tvedöra gällande Fortifikationsverket. Kommunen har inte kollat, men regionen har ett program för detta. Kommunen ska stå för 50% och Regionen för 50% av kostnaderna i områden där det inte är kommersiellt intressant.

Inger R: De har koll på detta på regionen och bör kontakta boende utanför byn. Kontakta mig om det behövs

Jan: Vi har ett beslut i kommunen att alla invånare i kommunen ska ha samma internetuppkoppling. Vi har sökt och fått pengar. Beslut är fattade och ska genomföras. Och pengar finns.

Anders: Vi ska nå så många som möjligt, så vi kommer ändå att satsa på lite större ställen och de som bor längst bort kommer sist. Fortverket har ett case och då behöver en ledning nergrävd 6 meter ner. Trådlöst är lösningen.

Inger R: Satsa på trådlöst är nog den bästa lösningen. En mast till behövs nog.

Resultat:

 • Regionen har satsat och man kan ansöka att ta del av den satsningen.
 • Regionen och kommunen kommer försöka tillsammans ordna för fastigheter utanför byn.

8. Gemensamhetsboende med hållbarhetsförtecken –Torna Hällestad byggemenskap

Byalagets arbetsgrupp önskar:

 • Att Lunds kommun använder sitt verktyg ”markanvisning” för att säkerställa att detaljplan tas fram i samverkan med byalagets arbetsgrupp. I fokus för detta arbete står planering, byggande av hyresrätter och alternativa boendeformer till rimlig boendekostnader med både ekologisk, energimässig och social hållbarhet i fokus till både äldre och yngre i Torna Hällestad.

Jan: Vi har ingen byggemenskap i Lunds kommun, men en på gång i Brunnshög. Ett antal personer har gått samman för att bygga. Vi vill ha så många typer av boenden som möjligt så vi är mycket positiva till projektet.

Anders: I Tyskland är detta en vanlig form och i Freiburg finns en hel stadsdel som är byggemenskap. I Sverige är detta apart mot traditioner. Brunnshög kommer avsluta för bankerna vill inte stötta. Jag tycker att om vi kan möjliggöra detta så gör vi det.

Rasmus: Jag håller med. Den svenska bostadsmarknaden är fyrkantig. Byggemenskap borde vi stimulera. Det enda jag stötte till på. Det ni skissade på är inte hela tomten. LKF har uttryckt intresse.

Anders: Ni ska kolla med banker. Vi ska hjälpa er att kratta i manegen.

Jan: Det kommer att byggas något på den tomten. Det finns byggemenskap i Malmö så ni borde ta kontakt med dem. (Per Lindström har namnet)

Carin H: Det är viktigt för oss att få den marken reserverad.

Jan: En mark kan reserveras: En tävling, eller en riktning kan göras. För kommunens sida är vi angelägna om att byggemenskap ska finnas.

Anders: Kommunen kan sälja till vem som helst. Tävlingsförfarande är vanligt. I lund har vi en standardform där man först arrenderar. Man blir inte ägare förrän man börjat bygga inom två år.

Resultat:

 • Markanvisning: TH behöver komma med en formell förfrågan till Anita Wallin. Det är gjort.
 • En kommunal ambition för byggemenskap finns, så kommunen kommer att hjälpa gruppen.

9. Multihus

Idén med ett multihus är en större ambition som skulle kunna ge byn ett uppsving inom flera aktiviteter inom både idrott, fritid, natur och kultur. Ett multihus är en hall (stor som en basketplan) med en flexibel yta inomhus som kan användas för idrotts- och kulturaktiviteter samt som större samlingsplats vid arrangemang. Ett utförligt förslag togs fram i arbete med Fokus Hällestad.

Anders: Vi skulle kunna samla en grupp med TH-gruppen. Det är orimligt att barnen i TH ska bussas till Dalby för idrott. Det kostar. Kommunen kan hyra ut lokalen till föreningar. Att få ihop en sådan grupp vore bra.

Karin: Ett allaktivitetshus skulle kunna flätas ihop med Byggemenskap

Per L: Nja, det är olika saker.

Rasmus: I valrörelsen sade ni att ni kommit långt i planeringen.

Anders: Bättre med idrott på nära håll än en fullstor idrottshall för lågstadiebarn.

Karin H: Det är ju ett ALLAKTIVITETShus, alltså vi behöver mer än en idrottshall. Det är kanske i angränsade områden, byggemenskapen, kan användas. De behöver komplettera varandra. Allaktivitet och byn som helhet är viktigt.

Jan: Det finns modeller man kan använda. Whites arkitekter har arbetat fram en ”framtidens idrottshall” där idrottshallen kan bli allaktivtetshus.

Margareta: Det finns personer i TH som vill ha en Makerspace i allaktivitetshuset.

Resultat:

 • En grupp skapas med kommunen och TH-gruppen.
 • Kontakt och nedslag innan sommaren (Per Lindström är kontaktperson).
 • Jan sammankallar en grupp om ”framtidens idrottshall”.

10. Tornavallen

Önskemål från THIF:

1. Konstgräs. Vår vinterplan är i så dåligt skick att vi kan inte bedriva någon träning under vintermånaderna. Vi föreslår därför att Lunds Kommun anlägger en modern konstgräsmatta på vår befintliga grusplan. Lunds kommun har förberett planen med ny belysning och nya stolpar.

2. Utegym. Intill Pump Track banan föreslår vi att kommunen anlägger ett utegym. Det skulle inbjuda till träning för alla åldersgrupper.

3. Boulebana. Vi föreslår att kommunen anlägger en boulebana i närheten av parkeringsplatsen. Det skulle uppskattats av unga men särskilt av äldre i byn.

Bengt Mårtensson, THIF: Den belysta grusplanen fungerar inte. Föreningen har 200 medlemmar. Oktober – Mars kan vi inte använda tornavallen. Kultur och fritid skickar över frågan till politikerna.

Anders: Konstgräs har blivit paria i Lunds kommun. Ett moratorium på att bygga konstgräs. Vi har inte skött konstgräsplanerna. 1) Vi måste snirkla oss igenom det här. Jag tror personligen att vi kan bygga konstgräsplaner i framtiden om vi gör det bättre. 2) Vi har en turordningslista och vi måste få in TH i den listan.

Bengt: I Värpinge har man använt sand och inte granulat.

Kerstin: Mikroplaster avsöndras från konstgräsmattor. Nu fylls de nya konstgräsmattorna med sand, men mikroplasterna består. Detta vägs mot den sociala aspekten med barns fysiska aktivitet.

Jan: Det finns en majoritet om att sätta i gång med konstgräsplaner med viss försiktighet.

Anders: Jag vet inte i vilken tågordning det finns, men vi kan se över var i kön TH ska stå. En tidtabell bör finnas.

Resultat:

 • Kommunen tar upp detta. Sätta upp TH på turordningslistan
 • Även boulebana och utegym ska ses över, men det är TH som ska söka inom ramen för Medborgarbudget och prioritera (separat från konstgräsplan). Utlysning till våren.
 • En tidtabell ska finnas – politikerna ska kontakta TH.

Dela