NYHETER

Byalaget 22 mars: Årsmöte

Från mötet med kommunledningen 1 mars.

(UPPDATERAD MED DAGORDNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE.)

Byalaget är det verktyg som vi har för att påverka byns framtid. Ni kommer ihåg Fokus Hällestad, det Leader/EU-finansierade projektet som samlade bybornas tankar och visioner om hur byns framtid borde se ut? Det ligger nu på byalaget att vara det forum och en samlande kraft som driver arbetet vidare och förverkligar förslagen.

Under det gångna året har vi haft flera stora framgångar, inte minst blev det tydligt i mötet med den nya kommunledningen nyligen. Mötet resulterade i en rad positiva besked för byn. Det visar med all tydlighet att vi kan påverka vår framtid, men att en förutsättning är att vi gör det med en gemensam röst.

Plats: Tolvan.

Tid: 18.00. Alla är välkomna!

Dagordning
§1. Mötets öppnande.
§2. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
§3. Dagordningens godkännande.
§4. Val av:
a. Mötesordförande.
b. Mötessekreterare.
c. Två justeringspersoner.
§5. Byalagets verksamhetsberättelse för året 2022–2023.
§6. Ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse och eventuellt beviljande av Byarådets ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022–2023.
§7. Val av nytt Byaråd för verksamhetsåret 2023–2024.
Anne Rydén, Joakim Lindhé och Carin Hamn valdes för två år på föregående årsmöte och sitter alltså kvar i Byarådet till nästa årsmöte 2024. Mandatperioden på två år löper ut för Michael Tapper och Karin Hammarlund, men båda kandiderar för ytterligare två år i Byarådet. Kim Dahlström avsäger sig uppdraget som suppleant. Nya kandidater till Byarådet är: Margareta Melin, Sophie Holgersson.
a. Ordförande, på ett år.
b. Ledamöter, ytterligare minst två stycken på två år.
c. Suppleanter, minst en på ett år.
d. Revisor och revisorssuppleant på ett år.
e. Valberedning till årsmötet 2024.
§8. Förslag på frågor Byalaget ska driva under kommande verksamhetsår, förutom uppföljningen av politikermötet den 1 mars.
§9. Förslag på ansökningar till kommande Medborgarbudget.
§10. Övriga frågor.
§11. Mötets avslutande.

Torna Hällestads Byalag: Verksamhetsberättelse 2022–2023
Årsmötet för verksamhetsåret 2021–2022 hölls den 26 mars 2022 på Tolvan. Styrelsen som valdes för verksamhetsåret 2022–2023 var följande:
Michael Tapper, ordförande på ett år
Anne Rydén, ledamot på två år
Carin Hamn, ledamot på två år
Joakim Lindhé, ledamot på två år
Karin Hammarlund, ledamot på ett år
Kim Dahlström, suppleant på ett år
Margit Särbäck, revisor på ett år
Therese Eriksson, revisorssuppleant på ett år
Valberedning inför årsmötet 2023: Kaj Wirenbook

På det konstituerande styrelsemötet den 6 april 2022 bestämdes att Carin Hamn skulle axla kassörsposten och att Anne Rydén skulle fortsätta som sekreterare.

Valdebatten 2022
Verksamhetsåret dominerades av valrörelsen 2022. Styrelsen organiserade därför en valdebatt lördagen den 20 augusti 2022 på Lanthandelns uteservering. Samtliga partier utom Kristdemokraterna deltog och uppslutningen från byborna var stor. Joakim Lindhé var konferencier, och följande sakkunniga bybor (anges inom parentes) tog upp krav som Byalaget vill se åtgärdade under kommande mandatperiod:
1. Att Lunds kommun ska överta vägunderhållet från Torna Hällestads samfällighetsförening. (Anne Rydén)

2. Att Lunds kommun ska få Trafikverket att vid östra infarten från väg 11 anlägga en förbifart från väg M964 till väg M949 med anslutning vid Kronetorp. Dessutom ska man vidta åtgärder för att sänka hastigheten på genomfartstrafiken i byn och hindra tunga fordon från att köra på Byvägen. (Anders Lundahl)

3. Att Lunds kommun ska bistå Ekobygruppen med markanvisning för ett ekologiskt gemensamhetsboende/byggemenskap. (Carin Hamn)

4. Att Lunds kommun ska uppföra ett allaktivitetshus i anslutning till Tornavallen.
(Per Lindström)

5. Att Lunds kommun ska utöka busstrafiken, planera för fler parkeringsplatser i och kring byn samt anlägga cykelbvägar till byn. Kraven avser att lösa den kaotiska trafik- och parkeringssituationen i byn som uppstår vid ett högt besökstryck samt ge besökarna möjligheten att välja andra trafikslag än bil.
(Michael Tapper)

6. Att Lunds kommun och Fortifikationsverket ska lösa den ohållbara besökstrafiken till Tvedörasjön med parkeringskaos längs väg M949 och nedskräpning kring Tvedöra by. (Sophie Holgersson)

7. Att Lunds kommun ska åtgärda den dåliga internetuppkopplingen för boende utanför Torna Hällestads by, bland annat i Tvedöra, Abusa och på Revingefältet. (Birgitta Hermansson)

8. Att Lunds kommun ska ge ett generellt tillstånd för att byborna i Torna Hällestad ska kunna sätta solceller på sina hustak utan långa och kostsamma processer med bygganmälan eller bygglovsansökningar till Stadsbyggnadskontoret. (Orest Lastow, Michael Tapper)

9. Att Lunds kommun ska bistå Torna Hällestads Byalag med att anlägga en
solcellspark för att förse byn med energi. Den optimala fastigheten för
ändamålet är Dalby 89:1. (Orest Lastow, Michael Tapper)

Uppföljande möte efter valdebatten med kommunledningen
Under valdebatten instämde de inbjudna politikerna i så gott som samtliga av Byalagets krav. Debatten följdes upp av ett synnerligen välbesökt Byalagsmöte den 1 mars 2023 på Tolvan med den nya kommunledningen under Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande, och Rasmus Törnblom, kommunstyrelsens vice ordförande. Dessutom medverkade Jan Annerstedt från oppositionspartiet Förnya
Lund (FNL). Inför mötet sammanställde ordförande Michael Tapper ett diskussionsunderlag med bidrag från alla sakkunniga i byn. Diskussionsunderlaget skickades i god tid innan mötet till politikerna och publicerades även på byns hemsida. Följande bestämdes i samråd med politikerna:

1. Vägunderhåll: Lunds kommun tar initiativ till en arbetsgrupp med politiker, Torna Hällestads samfällighetsförening och sakkunniga på kommunförvaltningen. Gruppen ska arbeta med kommunens övertagande av byns vägunderhåll.

2. Förbifarten: Politikerna lovar att lyfta frågan men befarar att Trafikverket har andra och högre prioriteringar. Man ska därför i första hand sats på farthinder på Byvägen och ett förbud för tung trafik genom byn.

3. Ekoby: Torna Hällestads Byalag har lämnat in en formell förfrågan om markanvisning för byggemenskap till Anita Wallin på Tekniska förvaltningen. Kommunledningen lovar att bistå arbetsgruppen eftersom det finns en politisk ambition att stödja byggemenskaper.

4. Allaktivitetshus: Lunds kommun tar initiativ till en arbetsgrupp med Per Lindström och andra intresserade i byn. Jan Annerstedt sammankallar en grupp om det han kallar framtidens idrottshall.

5. Buss- cykel- och parkeringsmöjligheter: Lunds kommun ska undersöka utökade parkeringsmöjligheter i och kring byn, bland annat på delar av marken Svenskakyrkan sålde till kommunen. Byalaget ska skicka en skrivelse om busstrafiken till Lunds kommun och till Skånetrafiken, och kommunledningen lovar att ta
upp frågan på Kollvisionsmöten. Byalaget ska skicka en skrivelse om behovet av cykelvägar till Tekniska förvaltningen (Johan Gomér).

6. Tvedörasjön: Sopkärl ska sättas ut, och kommunen ska ansvara för att de töms och underhålls. Lunds kommun fortsätter dialogen med Fortifikationsverket om bajamajor samt skyltning för parkering, sophantering, hundkoppling mm. Det ska ske skyndsamt innan sommarens badsäsong.

7. Internetuppkoppling: Lunds kommun ska använda delar av anslaget som Region Skåne avsatt för ändamålet. Lunds kommun och region Skåne ska se över behovet av förbättrad internetuppkoppling till fastigheter utanför byn.

8. Generellt tillstånd för solceller på byns hustak: Lunds kommun ska under året liberalisera och förenkla reglerna, även om bestämmelser om varsamhet ochriksintresse kvarstår. Politikerna ska driva fram en tydlighet hos kommunens tjänstemän vad gäller bygganmälan/bygglov för solceller på hustak i byn.

9. Solcellspark: Lunds kommun ska ta upp ärendet med Kraftringen, men rekommenderar Byalaget att ställa en skrivelse i ärendet till Kraftringen.

10. Ytterligare en punkt tillkom på de uppföljande mötet: Utökade idrottsmöjligheter på Tornavallen. Lunds kommun lovade att sätta upp Torna Hällestads Idrottsförenings (THIF) önskemål om konstgräs för fotbollsträning vintertid. THIF och Byalaget ska ansöka till Kultur- och fritidsförvaltningen om boulebana och utegym.

Arbetsgrupperna
• Energigruppen. Orest Lastow och Michael Tapper arbetade under verksamhetsåret vidare med den Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för fastigheten Dalby 89:1 man påbörjat 2021 och kontaktade Svea Solar för utveckla projektet med solcellsparken. Under sommaren drog sig dock SveaSolar ur samarbetet eftersom fastighetsägaren plötsligt ändrat sin hållning till projektet. Inga andra fastigheter kring byn bedömdes som lämpliga för en solcellspark. Arbetsgruppen gick därför över till att driva upp frågan om förenklade regler om att anlägga solceller på hustak för byns husägare. Under våren 2023 försökte vi på nytt med Kraftringen som intressent, men efter kontakt med fastighetsägaren skrinlade de planerna. Under kommande verksamhetsår kommer energigruppen därför att fokusera på att följa upp den
nya kommunledningens löfte om förenklad bygganmälan/bygglov för solceller på byns hustak. Vi kommer också att förnya våra rekognosceringar i byns närhet efter alternativa fastigheter lämpliga för en solcellspark.

• Webbgruppen. Joakim Lindhé, Birgitta Lastow och Janne Bavnhøj sökte och fick anslag – totalt SEK 130 000 – för en ny kommunikationsplattform på tornahallestad.se med e-postadressen web@tornahallestad.se. Bidragen kom från Leader Lundaland samt Lunds kommuns medborgarbudget för projektet ”Digital kommunikationskanala Torna Hällestad”. Hemsidan lanserades underkulturkvällen den 5 november och bygger på bidrag från alla i byn. Under det gångna året har arbetsgruppen skapat en helt ny webbplats för byns invånare och besökare. Genom webbplatsen hoppas vi på en ökad vi-känsla i byn, större uppslutning till våra föreningar och fler kunder till våra företag. Vi vill också att fler upptäcker vår vackra by och vad den har att erbjuda. Webbplatsen finns på https://tornahallestad.se och lanserades i samband med Kulturkvällen i byn i början av november 2022. Vi har sedan 9 december, då Google Analytics mätningen började, haft 1800 unika besökande och 6200 sidvisningar, vilket får ses om en mycket bra start. Den tekniska delen av arbetet har utförts av webbyrån Webb ofSweden (Bujamin Saliu), det vill säga han har tagit fram sidmallar/tema samt funktionalitet som nyhetsmodul, eventkalender och wiki/encyklopedi (A-Ö).

Webbgruppen har utfört merparten av det redaktionella arbetet med texter, bilder, nyheteroch kalendariehändelser. Sedan lanseringen har redan 62 nyheter och 55 kalenderhändelser publicerats. Encyklopedin innehåller 81 uppslagsord. Därutöver finns ett antal sidor med statisk text om bland annat
Byarådet och dess arbetsgrupper, om byn, vad man kan uppleva där och information om våra föreningar och företag. Det finns också möjlighet för besökare på webbplatsen att bidra med texter och andra tips via formulär.

Planen är att framöver även erbjuda möjligheten att prenumerera på ett nyhetsbrev, för att ytterligare öka spridningen av nyheterna på webbsidan.Detta innebär ytterligare kostnader, framför allt i form av en uppstartskostnad för att ta fram själva funktionen.

Nöjesgruppen. Lisa Formare blev ny sammankallande för gruppen, som efter
coronapandemin arrangerade ett traditionsenligt och mycket välbesökt Valborgsfirande med tal, fackeltåg och majbrasa. Man ordnade även ett traditionsenligt midsommarfirande i Björkensdal med musik och dans kring midsommarstången.

Kulturgruppen. Kaj Wirenbook gjorde en utställning som visades på Dalby Bibliotek under våren samt under byns kulturkväll i november. Kaj har ävenanordnat flera kulturvandringar i och kring byn under året.

Naturgruppen. Kim Dahlström, Anne Rydén med flera har arbetat för en förflyttning av återvinningscontainern vid Tornavallen, hittills utan resultat. Desto bättre har det gått med naturvandringarna kring byn. För kommande verksamhetsår planerar man fågelskådningar och geologivandringar.

Ekobygruppen. Carin Hamn, Hjalmar Dahm, Margareta Melin, Hans Garmer, Gunilla Garmer, Ulrika Odin Persson, Helen Wachtmeister och Karin Hammarlund har under året arbetat tillsammans med arkitekten Jonathan Wolfe för ett gemensamhetsboende – modell byggemenskap – över generationsgränserna i byn. Boendet ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart och blanda bostadsrätter med hyresrätter samt ha gemensamma utrymmen för kulturella aktiviteter, matlagning mm.

Trafikgruppen. Anders Lundahl var sammankallade i gruppen, som under året arbetade fram förslaget till en förbifart i byns östra utkant. Man drev också frågor om trafiksituationen genom byn för att sänka hastigheten på genomfartstrafiken och få till stånd ett förbud mot tung trafik i byn. Särskilt trafiksituationen med brist på parkeringsmöjligheter kring byns skola och förskola är bekymmersam.
Saknas gör fortfarande en Välkommen-till-byn-grupp, som fanns tidigare. Den ska Byarådet försöka få igång under kommande verksamhetsår.

Andra saker som avhandlats i Byarådet är kommunens övertagande av Svenska kyrkans mark på krigskyrkogården, ett krav vi drivit under 2021 och 2022. Vad som nu ska hända med fastigheten är oklart, men vi ska hålla kontakten med Lunds kommun för att ge synpunkter på markanvändningen. Vi har även haft kontakt med Dalby församling angående hur byns kyrka kan användas, och kyrkoherde Per Lidbeck
närvarade vid ett möte den 26 oktober då vi diskutera samarbetsformer för använda kyrkan till bland annat konserter, poesi, utställningar mm.

Torna Hällestad den 20 mars 2023
Michael Tapper, ordförande

Dela