NYHETER

Vision för ny typ av boende

I helgen hölls ett visionsmöte för ett framtida gemenskapsboende och en arbetsgrupp bildades. Projektet kommer att lyftas fram vid det möte med den nya kommunledningen den 1 mars på Tolvan kl. 17. Nedanstående text är hämtad från den skrivelse som skickats till politikerna innan mötet.

Torna Hällestad byggemenskap – bakgrund

En grupp engagerade bybor har sedan länge haft tankar på ett gemensamhetsboende och generationsboende. 2020 hölls en workshop i Kulturföreningen Tolvan för alla intresserade om ett byggprojekt för gemensamhetsboende. På grund av Covidrestriktioner gick arbetet i stå, men tog kraft 2022, då Carin Hamn förde tankarna till Byalaget. Vid Byalagets politikerdiskussion inför valet 2022 presenterades tankarna, som togs emot mycket positivt av samtliga partiers representanter. Byalaget har därefter stöttat gruppen att förankra tankarna i byn.

Visionsmöte 18 februari 2023

Personer som tidigare visat intresse för ett gemensamhetsboende bjöds in för ett visionsmöte, som hölls på Kulturföreningen Tolvan. Trots att många inte kunde närvara var tio hushåll och 14 personer med i workshoppen. Med hjälp av ”karusellmetoden” fördes ivriga samtal och visioner skrevs ner. Konkret beslutades också att en arbetsgrupp ska driva frågan som en del av byalagets arbete med utvecklingen av byn. Följande viktiga punkter bestämdes också:

 • Det är ett hållbarhetsprojekt, som ämnar utveckla byn på ett hållbart sätt.
 • Projektet ska drivas som en byggemenskap med markanvisning från Lunds kommun.
 • Kommunen äger förslagsvis fortsatt marken och tar tillsammans med byggemenskapen &byggherren (förslagsvis THFAB) fram en detaljplan för området innefattande både hyresrätter och bostadsrätter.
 • Hela projektets tänk ska ha ekologiska förtecken
 • Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är viktigt.
 • Det bör finnas både hyresrätter och bostadsrätter. Tankar på äganderätter lyftes också.
 • Både enskilda bostäder och gemensamma lokaler bör finnas.

Hållbart projekt med ekologiska förtecken

Visionen är ett så ekologiskt hållbart projekt som möjligt, samtidigt som det också ska vara ekonomiskt och socialt hållbart. Vi vill ge möjlighet för bybor med stora villor och inga hemmavarande barn att bo kvar i byn. Samtidigt vill vi skapa hyreslägenheter som kan locka dem som vill bo i byn, men i dagsläget inte har råd till de villapriser som finns. Samtidigt som det gäller att bygga så ekologiskt hållbart som möjligt, måste det finnas ekonomiska ramar så att inga ”lyxboenden” skapas med orimligt höga hyror. Inspirationskällan för projektet har varit Röstångas Bygg-gemenskap R:ekobyn, där de arbetat med många olika former av hållbarhet. 

Under visionsmötet togs en rad visionära idéer – i stor och smått – fram om ett ekologiskt hållbart byggprojekt. Här är några exempel:

 • Solpaneler – integrerade i både tak och vägg + batterier till panelerna
 • Passivhus
 • System för att rena dagvatten för att sedan återanvändas till t ex trädgården (dagvattenhantering – Alnarp/Clean Water – eget vattensystem)
 • Tänket i bygget – mycket naturmaterial
 • Återvunnet byggmaterial
 • Helst helt off-grid (nästan)
 • Förebild för hållbarhet i byggande och boende (byggemenskap)
 • Elbilspool
 • Cyklar – lådcyklar, verkstad
 • Kompostodling

Gemenskap mitt i byn

Den tomt som föreslås för byggemenskapen ligger alldeles söder om den nya kyrkogården ner till Borelundsvägen och kan kompletteras med det av kommunen nyss inköpta krigskyrkogården där bygglov för samlingslokal finns. Idag består området av en äng där får betar. Det är en sluttning som omges av en stig, området Söderkroken och ytterligare en betesäng. Platsen ligger centralt i byn och nära Lanthandeln, bussar, skola och kyrka. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är läget därför utmärkt. Då en ortsanalys gjordes för några år sedan förslogs just denna mark som lämplig att bygga ihop byn och området anges lämpligt för bebyggelse i översiktsplanen.

Byalagets arbetsgrupp önskar att kommunen använder sitt verktyg ”markanvisning” för att säkerställa att detaljplan tas fram i samverkan med byalagets arbetsgrupp. I fokus för samarbetet står planering och byggande av hyresrätter och alternativa boendeformer till rimliga boendekostnader med både ekologisk, energimässig och social hållbarhet i fokus till både äldre och yngre i Torna Hällestad. 

Bylaget har fått brett politiskt stöd och byalaget kommer att följa upp hur politikens stöd nu kan verka för att projektet ska prioriteras och kunna genomföras så smidigt som möjligt. 

Projektets arbetsgrupp består av: Hjalmar Dahm, Hans & Gunilla Garmer, Carin Hamn, Margareta Melin, Ulrika Odin och Helen Wachtmeister med stöd av byalagets Karin Hammarlund

Kontakt: carin.ham@hotmail.com

Dela