NYHETER

Byalaget: Kommunen måste ta ansvar för Tvedöra

Nedskräpning, trafikkaos och hot mot djurlivet. Situationen runt det gamla sandtaget och badplatsen i Tvedöra är ohållbar. Detta är en av frågorna som byalaget kommer att lyfta i vid mötet med kommunledningen den 1 mars. Detta är skrivelsen som byalaget har skickat till politikerna inför mötet.

Tvedörabadet – när toalett saknas utförs behoven i naturen.

Förslag på miljöåtgärder för det före detta sandtaget i Tvedöra
Marken som sandtaget i Tvedöra befinner sig på är ett militärt övningsfält och förvaltas av Fortifiktionsverket och avlyses i nuläget oftare och oftare för militära övningar. Sandtaget har använts som badplats för både människor och hundar under många år men under de senaste åren har antalet besökare ökat lavinartat vilket har fått olyckliga konsekvenser för livsmiljön för många unika insekter, fåglar och kräldjur som fått sina habitat störda och i vissa fall förstörda, ett exempel är att kolonin av backsvalor, en fågelart som är rödlistad i Sverige, inte återvände i år.

Det stora antalet besökare leder till att de befintliga parkeringar snabbt blir fyllda vilket leder till, i värsta fall, att hundratals bilar står parkerade utmed en smal väg i bägge riktningar vilket i sin tur leder till dålig sikt för passerande trafik samt stor trafikosäkerhet vad gäller personer som tar sig in och ut sina fordon.

Eftersom marken förvaltas av Fortifikationsverket (som är en myndighet) och har befogenhet att ta beslut om var parkering ska ske samt bötfälla otillbörlig parkering på övningsfältet kan, om inte situationen förbättras, stänga fältet för obehörig motortrafik, vilket redan har skett på Ravlunda skjutfält.

Utöver den extremt olämpliga parkeringssituationen så finns det ingen möjlighet till toalettbesök vilket innebär att folk utför sina behov i buskagen runt sandtaget vilket är en sanitär olägenhet. De badande lämnar, utöver sina exkrementer, även stora mängder skräp efter sig.

Sandtaget är en populär plats för hundar och dess ägare som inte tar hänsyn till att hunden i sig ska vara kopplad mellan den 1 mars och 20 augusti för att skydda vilda djur och fåglar när de får sina ungar. Att förbjuda människor att använda sandtaget i Tvedöra som badplats är inte en framkomlig väg och alternativet är att ändra beteende genom upplysning var de befinner sig samt hur de ska bete sig samt begränsa möjligheterna att parkera på platsen.

Genom att hänvisa till allemansrätten betoning på vars och ens ansvar vad gäller att bedöma vad som är lämpligt här och nu, genom att läsa landskapet och bedöma situationen. Det är allas vårt gemensamma ansvar att använda allemansrätten med omtanke och därigenom undvika slitage och skador på naturen och Lunds kommun har ett stort ansvar vad gäller att upplysa och utbilda om detta.

Vi föreslår (förutsatt att sandtaget ska användas som badplats även i fortsättningen) att Lunds kommun:
• tillhandahåller kärl för sopor, bajamajor samt dagligen under sommartid har värdar på plats för tillsyn och renhållning.
• med tydlighet upplyser om allemansrätten samt platsens unika fauna genom skyltar med QR-koder för information på andra språk.
• att Lunds kommun samverkar med Fortifikationsverket för att dels peka ut var det är tillåtet att parkera samt bötfälla de ekipage som parkerar på ej anvisade platser.
• att Lunds kommun med tydlighet ska upplysa om att hundar ska hållas kopplade mellan den 1 mars till den 20 augusti med hänsyn till djur- och fågelliv.
• att Lunds kommun med tydlighet ska upplysa om de regler som gäller för parkering av husbil och husvagnar genom skyltar med QR-koder för information på andra språk.


Michael Tapper, ordförande i Torna Hällestads Byalag

Sophie Holgersson, boende i Tvedöra

Dela