NYHETER

Byarådsmöte 13 april: protokoll

PROTOKOLL

Torna Hällestads byalag styrelsemöte den 13 april 2023

Närvarande: Per Lindström, Birgitta Lastow, Kaj Wirenbook, Michael Tapper, Carin Hamn, Karin Hammarlund, Sophie Holgersson.

§1. Mötet öppnades av Michael Tapper.

§2. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§3. Dagordningen godkändes.

§4. Till mötesordförande valdes Michael Tapper och till sekreterare Sophie Holgersson.

§5. Poster i styrelsen fördelades enligt följande; Carin Hamn (kassör), Anne   Rydén (sekreterare) samt Joakim Lindhé (kommunikationsansvarig).

§6. Byarådet beslöt att inte föreslå revideringar av Byalagets stadgar.

§7. Arbetsgruppernas planering för verksamhetsåret 2023

Boende: Processen pågår för att bevaka och följa upp politiken avseende översiktsplan samt bjuda in till WS gällande densamma  tillsammans med ansvariga från kommunen. 

Carin tar kontakt med LKF samt anordnar studiebesök.

Kultur: Valborg fixat och klart.

Energi: Efter Kraftringens misslyckade försök till solcellspark, gör gruppen i stället ett försök med mängdrabatt på solceller till byns hustak. Karin undersöker det strategiska arbetet med solcellsparker i kommunen/regionen.

Webbgruppen:  Hemsidan är en central i kommunikationen och har utvecklats dynamiskt på kort tid och speglar byn utifrån många olika aspekter.  Frågan lyftes om det ska läggas till en sida där bybor kan presentera sina egna hemsidor,  namnförslag: ”Vi i Hällestad”. Nyhetsbrev på gång. Behov av en redaktion. Förslag på dagens bild från byn med omgivningar och reportage om nyinflyttade.

§9. Föryngring av styrelse / ökad delaktighet

Förslag:  Att förändra styrelsemötena och gör dem mer öppna och ”roliga”. Visa på faktiska resultat i arbetet. Behov av uppsökande verksamhet bland nyinflyttade, med särskilda insatser i det nybyggda området på Åsvägen.

§10. Övriga frågor:

Möte med Skånetrafiken – Michael tar kontakt.

Styrgrupp – Carin sköter Byalagets kontakter.

Medborgarbudget – Karin håller koll.

Cykelled – Michael tar kontakt med Tekniska förvaltningen.

Anteckningar från politikermötet: Michael mejlar Maggies anteckningar för diarieföring.

Samfälligheten – Anne och Michael följer upp.

Medlemsmöte om kommande översiktsplan – Karin återkommer i höst med besked.

Fokus Hällestads har nominerats till Leader-pris.

§12. Datum för styrelsemöten 2023, samtliga förlagda till Hedlandet. Tanken är att göra styrelsemötena mer öppna och inkluderande genom att först ha ett formellt möte för att sedan följa upp det med ett öppet forum:

25/5 – övergripande syfte är att bjuda in samtlig arbetsgrupperna och ge dem möjlighet att boka in lämpligt datum för att informera om sitt löpande arbete.

17/8

28/9

26/10

7/12

7/12

25/1

16/2 – Tidigarelagt årsmöte

§13. Mötet avslutas

____________________________                                                     ___________________________

Sophie Holgersson, sekreterare                                                           Michael Tapper, ordförande

Dela